吾观竞舟子,因测大竞源。
天地昔将竞,蓬勃昼夜昏。
龙蛇相嗔薄,海岱俱崩奔。
群动皆搅挠,化作流浑浑。
数极斗心息,太和蒸混元。
一气忽为二,矗然画乾坤。
日月复照耀,春秋递寒温。
八荒坦以旷,万物罗以繁。
圣人中间立,理世了不烦。
延绵复几岁,逮及羲与轩。
炎皇炽如炭,蚩尤扇其燔。
有熊竞心起,驱兽出林樊。
一战波委焰,再战火燎原。
战讫天下定,号之为轩辕。
自是岂无竞,琐细不复言。
其次有龙竞,竞渡龙之门。
龙门浚如泻,淙射不可援。
赤鳞化时至,唐突鳍鬣掀。
乘风瞥然去,万里黄河翻。
接瞬电烻出,微吟霹雳喧。
傍瞻旷宇宙,俯瞰卑昆仑。
庶类咸在下,九霄行易扪。
倏辞蛙黾穴,遽排天帝阍。
回悲曝鳃者,未免鲸鲵吞。
帝命泽诸夏,不弃虫与昆。
随时布膏露,称物施厚恩。
草木沾我润,豚鱼望我蕃。
向来同竞辈,岂料由我存。
壮哉龙竞渡,一竞身独尊。
舍此皆蚁斗,竞舟何足论。

吾觀競舟子,因測大競源。
天地昔將競,蓬勃晝夜昏。
龍蛇相嗔薄,海岱俱崩奔。
群動皆攪撓,化作流渾渾。
數極鬥心息,太和蒸混元。
一氣忽為二,矗然畫乾坤。
日月復照耀,春秋遞寒溫。
八荒坦以曠,萬物羅以繁。
聖人中間立,理世了不煩。
延綿復幾歲,逮及羲與軒。
炎皇熾如炭,蚩尤扇其燔。
有熊競心起,驅獸出林樊。
一戰波委焰,再戰火燎原。
戰訖天下定,號之為軒轅。
自是豈無競,瑣細不復言。
其次有龍競,競渡龍之門。
龍門浚如瀉,淙射不可援。
赤鱗化時至,唐突鰭鬣掀。
乘風瞥然去,萬裏黃河翻。
接瞬電烻出,微吟霹靂喧。
傍瞻曠宇宙,俯瞰卑昆侖。
庶類鹹在下,九霄行易捫。
倏辭蛙黽穴,遽排天帝閽。
回悲曝鰓者,未免鯨鯢吞。
帝命澤諸夏,不棄蟲與昆。
隨時布膏露,稱物施厚恩。
草木沾我潤,豚魚望我蕃。
向來同競輩,豈料由我存。
壯哉龍競渡,一競身獨尊。
舍此皆蟻鬥,競舟何足論。

wú guān jìng zhōu zǐ , yīn cè dà jìng yuán 。
tiān dì xī jiāng jìng , péng bó zhòu yè hūn 。
lóng shé xiāng chēn báo , hǎi dài jù bēng bēn 。
qún dòng jiē jiǎo náo , huà zuò liú hún hún 。
shù jí dǒu xīn xī , tài hé zhēng hùn yuán 。
yī qì hū wéi èr , chù rán huà qián kūn 。
rì yuè fù zhào yào , chūn qiū dì hán wēn 。
bā huāng tǎn yǐ kuàng , wàn wù luó yǐ fán 。
shèng rén zhōng jiān lì , lǐ shì liǎo bù fán 。
yán mián fù jī suì , dài jí xī yǔ xuān 。
yán huáng chì rú tàn , chī yóu shàn qí fán 。
yǒu xióng jìng xīn qǐ , qū shòu chū lín fán 。
yī zhàn bō wěi yàn , zài zhàn huǒ liáo yuán 。
zhàn qì tiān xià dìng , hào zhī wéi xuān yuán 。
zì shì qǐ wú jìng , suǒ xì bù fù yán 。
qí cì yǒu lóng jìng , jìng dù lóng zhī mén 。
lóng mén jùn rú xiè , cóng shè bù kě yuán 。
chì lín huà shí zhì , táng tū qí liè xiān 。
chéng fēng piē rán qù , wàn lǐ huáng hé fān 。
jiē shùn diàn yàn chū , wēi yín pī lì xuān 。
bàng zhān kuàng yǔ zhòu , fǔ kàn bēi kūn lún 。
shù lèi xián zài xià , jiǔ xiāo xíng yì mén 。
shū cí wā mǐn xué , jù pái tiān dì hūn 。
huí bēi pù sāi zhě , wèi miǎn jīng ní tūn 。
dì mìng zé zhū xià , bù qì chóng yǔ kūn 。
suí shí bù gāo lù , chēng wù shī hòu ēn 。
cǎo mù zhān wǒ rùn , tún yú wàng wǒ fán 。
xiàng lái tóng jìng bèi , qǐ liào yóu wǒ cún 。
zhuàng zāi lóng jìng dù , yī jìng shēn dú zūn 。
shè cǐ jiē yǐ dǒu , jìng zhōu hé zú lùn 。

鉴赏

元稹(唐)的《竞渡》选自全唐诗:卷398-2。

(小提示:如果您想查询《竞渡》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站