武夷山上有仙灵,山下寒流曲曲清。
欲识个中奇绝处,棹歌闲听两三声。
一曲溪边上钓船,幔亭峰影蘸晴川。
虹桥一断无消息,万壑千岩锁翠烟。
二曲亭亭玉女峰,插花临水为谁容。
道人不作阳台梦,兴入前山翠几重。
三曲君看驾壑船,不知停棹几何年。
桑田海水兮如许,泡沫风灯敢自怜。
四曲东西两石岩,岩花垂露碧毵。
金鸡叫罢无人见,月满空山水满潭。
五曲山高云气深,长时烟雨暗平林。
林间有客无人识,矣乃声中万古心。
六曲苍屏绕碧湾,茆茨终日掩柴关。
客来倚棹岩花落,猿鸟不惊春意闲。
七曲移舟上碧滩,隐屏仙掌更回看。
却怜昨夜峰头雨,添得飞泉几道寒。
八曲风烟势欲开,鼓楼岩下水萦回。
莫言此地无佳景,自是游人不上来。
九曲将穷眼豁然,桑麻雨露见平川。
渔郎更觅桃源路,除是人间别有天。

武夷山上有仙靈,山下寒流曲曲清。
欲識個中奇絕處,棹歌閑聽兩三聲。
一曲溪邊上釣船,幔亭峰影蘸晴川。
虹橋一斷無消息,萬壑千巖鎖翠煙。
二曲亭亭玉女峰,插花臨水為誰容。
道人不作陽臺夢,興入前山翠幾重。
三曲君看駕壑船,不知停棹幾何年。
桑田海水兮如許,泡沫風燈敢自憐。
四曲東西兩石巖,巖花垂露碧毿。
金雞叫罷無人見,月滿空山水滿潭。
五曲山高雲氣深,長時煙雨暗平林。
林間有客無人識,矣乃聲中萬古心。
六曲蒼屏繞碧灣,茆茨終日掩柴關。
客來倚棹巖花落,猿鳥不驚春意閑。
七曲移舟上碧灘,隱屏仙掌更回看。
卻憐昨夜峰頭雨,添得飛泉幾道寒。
八曲風煙勢欲開,鼓樓巖下水縈回。
莫言此地無佳景,自是遊人不上來。
九曲將窮眼豁然,桑麻雨露見平川。
漁郎更覓桃源路,除是人間別有天。

wǔ yí shān shàng yǒu xiān líng , shān xià hán liú qū qū qīng 。
yù shí gè zhōng qí jué chǔ , zhào gē xián tīng liǎng sān shēng 。
yī qū xī biān shàng diào chuán , màn tíng fēng yǐng zhàn qíng chuān 。
hóng qiáo yī duàn wú xiāo xī , wàn hè qiān yán suǒ cuì yān 。
èr qū tíng tíng yù nǚ fēng , chā huā lín shuǐ wéi shuí róng 。
dào rén bù zuò yáng tái mèng , xīng rù qián shān cuì jī zhòng 。
sān qū jūn kàn jià hè chuán , bù zhī tíng zhào jī hé nián 。
sāng tián hǎi shuǐ xī rú xǔ , pào mò fēng dēng gǎn zì lián 。
sì qū dōng xī liǎng shí yán , yán huā chuí lù bì sān 。
jīn jī jiào bà wú rén jiàn , yuè mǎn kōng shān shuǐ mǎn tán 。
wǔ qū shān gāo yún qì shēn , cháng shí yān yǔ àn píng lín 。
lín jiān yǒu kè wú rén shí , yǐ nǎi shēng zhōng wàn gǔ xīn 。
liù qū cāng píng rào bì wān , máo cí zhōng rì yǎn chái guān 。
kè lái yǐ zhào yán huā luò , yuán niǎo bù jīng chūn yì xián 。
qī qū yí zhōu shàng bì tān , yǐn píng xiān zhǎng gēng huí kàn 。
què lián zuó yè fēng tóu yǔ , tiān dé fēi quán jī dào hán 。
bā qū fēng yān shì yù kāi , gǔ lóu yán xià shuǐ yíng huí 。
mò yán cǐ dì wú jiā jǐng , zì shì yóu rén bù shàng lái 。
jiǔ qū jiāng qióng yǎn huō rán , sāng má yǔ lù jiàn píng chuān 。
yú láng gēng mì táo yuán lù , chú shì rén jiān bié yǒu tiān 。

鉴赏

这是一篇关于山水的七绝。

又题:淳熙甲辰仲春,精舍闲居,戏作武夷棹歌十首,呈诸同游,相与一笑。

(小提示:如果您想查询《九曲棹歌》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

共1条评论(发表您的评论):

匿名网友 2018-08-03 16:01

四曲少一字 碧㲯毵

昵称

网站